Kredyt hipoteczny w Credit Agricole – 3 x 0

Wpis na temat kredytu hipotecznego w Credit Agricole jest pierwszym z cyklu artykułów „Kredyt hipoteczny w …”.
Cykl ten ma za zadanie przedstawienie warunków jakie można wynegocjować w danym banku oraz jaka jest cena ich osiągnięcia. Najczęściej jest to potrzeba założenia płatnego konta osobistego i przelewania na wypłaty w określonej kwocie, wykupienia dodatkowych ubezpieczeń czy innych produktów oszczędnościowych.

Zobacz aktualną ofertę Credit Agricole:

Postanowiłem rozpocząć go od banku, który w ostatnim czasie najbardziej intensywnie promuje swój kredyt. Swoją drogą oferta Credit Agricole jest naprawdę korzystna, choć nie najlepsza na rynku.

Reklamowane 3×0 to: 0% prowizji za udzielenie kredytu, 0zł za wycenę nieruchomości, a 0% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Uwaga:
Promocja trwa do 30 czerwca 2013 r.

Kredyt w Credit Agricole można przeznaczyć na:

 • kupno lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • nabycie prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

Wysokość oprocentowania kredytu

Wysokość oprocentowania kredytu zależy od dwóch czynników: marży oraz zmiennej stawki bazowej. Wysokość aktualnego oprocentowania wylicza się z prostego wzoru:
Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem + zmienna stopa bazowa (WIBOR 3M)

Wysokość marż dla
kredytów i pożyczek hipotecznych:
Rodzaj kredytu
Wysokość marży
dla kredytu
mieszkaniowego w PLN
Od 0,90% (LTV <
30%)
Od 1,10% (LTV <
80%)
dla pożyczki
hipotecznej w PLN
Od 4,25%
dla kredytu
konsolidacyjnego w PLN
Od 2,50%

Aktualna wysokość stawki WIBOR 3M w
Credit Agricole:
Stopa referencyjna
Stopa bazowa
Zmiana
WIBOR 3M
3,39%
0,25%
Stawka podana powyżej obowiązuje w okresie od 01.04.2013r.
do 30.06.2013r. dla kredytów/pożyczek zaciągniętych w okresie od 01.04.2013r.
do 30.04.2013r.
Jak łatwo obliczyć, minimalna wysokość oprocentowania kredytu zaciągniętego w kwietniu wyniesie aktualnie:
            3,39% + 0,90% = 4,29% (w bardzo mało realnym przypadku, LtV < 30%)
            3,39% + 1,10% = 4,49% (w bardziej realnym, dla LtV < 80%)
            3,39% + 1,15% = 4,54% (przy nieco niższych dochodach)
Trzeba jednak mieć świadomość dwóch rzeczy:
 • Po pierwsze oprocentowanie to może w przyszłości mocno wzrosnąć po decyzjach o podwyżce stóp procentowych przez RPP
 • Dla większości z nas możliwe będzie wynegocjowanie marży na poziomie 1,10 – 1,15%. Zależeć to będzie od dochodów, w pierwszym przypadku kredytobiorcy muszą przelewać wynagrodzenie w wysokości 10 tys. zł, w drugim 7,5 tys. zł lub 5 tys. zł (jedna osoba).

Wysokość rat i koszt kredytu – przykład
Dla wyliczeń
przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt
  na 25 lat (300 rat)
 • Wartość
  nieruchomości: 350 000zł
 • Wartość
  kredytu: 280 000zł
 • Wkład
  własny: 20%
Wysokość rat
 • W
  pierwszym roku: 1 868 zł (do czasu ustanowienia hipoteki)
  • Kapitał + odsetki: 1 563 zł
  • Ubezpieczenie życiowe: 83 zł (maleje wraz ze spłaconym kapitałem)
  • Ubezpieczenie nieruchomości: 27 zł
  • Ubezpieczenie pomostowe: 195zł
 • W
  kolejnych latach:  1 650 zł (średnio za cały okres)
  • Kapitał + odsetki: 1 563 zł
  • Ubezpieczenie życiowe: ok. 60 zł (maleje wraz ze spłaconym kapitałem)
  • Ubezpieczenie nieruchomości: 27 zł
Całkowity koszt
kredytu
 • Suma kosztów: 214 414 zł
  • Odsetki: 188 970 zł
  • Ubezpieczenie życiowe: 14 920 zł
  • Ubezpieczenie nieruchomości: 8 190 zł
  • Ubezpieczenie pomostowe: 2 328 zł

Zalety kredytu w Credit Agricole:

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu
 • 0% za wcześniejszą spłatę kredytu
 • 0zł za wycenę nieruchomości
 • Okres kredytowania do 35 lat
 • raz w roku można skorzystać z „wakacji kredytowych” (za co przyjdzie nam zapłacić wyższe odsetki od kredytu)
 • w każdym momencie można wystąpić o zwiększenie kwoty przyznanego kredytu (uwaga: może tutaj wystąpić prowizja 0-3%)
 • w trakcie trwania kredytu można dokonać zmian sposobu spłaty kredytu:
  • w równych miesięcznych ratach (metoda annuitetowa)
  • w malejących miesięcznych ratach (równe miesięczne raty kapitałowe i odsetki).

Wady kredytu w Credit Agricole

 • Kredytowanie do 80-90% wartości nieruchomości (nie otrzymamy tutaj kredytu na 100% wartości nieruchomości). Już niedługo może tak być w przypadku każdego kredytu hipotecznego, stąd zalecam odkładanie na wkład własny.Aby otrzymać niską marżę trzeba otworzyć płatne konto i spełnić dodatkowe warunki, o których niżej

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać kredyt w Credit Agricole:

 • w momencie wnioskowania o kredyt masz nie mniej niż 18 lat i nie przekroczysz 70 lat w momencie spłaty
 • posiadasz stałe miejsce zamieszkania i podlegasz opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Polski
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadasz stałe źródło dochodów akceptowane przez Bank
 • masz zdolność kredytową, czyli Twoja sytuacja finansowa daje gwarancję spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami.

Oferty specjalne obniżające marżę

Pierwszym czynnikiem od którego zależy wysokość marży jest wskaźnik LtV (Loan to Value), czyli wskaźnik wysokości zaciąganego kredytu do wartości nieruchomości
W Credit Agricole są trzy progi LtV:
 • 80 – 90% LtV
 • 30 – 80% LtV – marża bazowa 1,30%
 • < 30% LtV – marża bazowa 1,10%
Marże mogą zostać dodatkowo obniżone po skorzystaniu z ofert specjalnych. Do wyboru są m.in. dwie takie oferty:
Oferta specjalna Premium Szafir
 • obniżka marży o 0,15 p.p.
 • warunki:
  • minimalna kwota kredytu  100 000 zł
  • wkład własny min. 10%
  • Posiadanie płatnego konta w Credit Agricole
  • Regularne wpływy z tytułu uzyskiwanego wynagrodzenia (min. 5 tys. zł w przypadku jednego kredytobiorcy lub 7 tys. zł w przypadku kilku kredytobiorców) i opcją automatycznego pobierania raty
  • Wykupienie ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów
  • Wykupienie ubezpieczenia nieruchomości
  • Założenie konta oszczędnościowego lub korzystanie z funduszy inwestycyjnych
Oferta specjalna Premium Diament
 • obniżka marży o 0,2 p.p.
 • warunki:
  • minimalna kwota kredytu  100 000 zł
  • wkład własny min. 10%
  • Posiadanie płatnego konta w Credit Agricole
  • Regularne wpływy z tytułu uzyskiwanego wynagrodzenia (suma wpływów min. 10 tys. zł) i opcją automatycznego pobierania raty
  • Wykupienie ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów
  • Wykupienie ubezpieczenia nieruchomości
  • Założenie konta oszczędnościowego lub korzystanie z funduszy inwestycyjnych
Reklamowaną przez bank marżę na poziomie 0,9% osiągniemy tylko w wypadku skorzystania  z pakietu Premium Diament i przy wkładzie własnym w wysokości co najmniej 70%.
Oczywiście jest to nonsens, bo kto będzie brał kredyt z tak dużym wkładem własnym. Bardziej realne jest osiągnięcie marży rzędu 1,10-1,15%. Jak widzicie, zakup produktów dodatkowych (głównie ubezpieczeniowych) daje możliwość obniżenia marży oraz prowizji. Im więcej produktów dodatkowych zakupimy tym możemy liczyć na większą obniżkę marży.

Ubezpieczenie na życie

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdolność do pracy Kredytobiorcy. Towarzystwo Ubezpieczeń spłaca całe zadłużenie w razie śmierci lub trwałej niezdolności do pracy Kredytobiorcy.
Koszt ubezpieczenia na życie to 0,0299% aktualnej wartości zadłużenia na miesiąc.
Pozostałe szczegóły ubezpieczenia:
 • Suma ubezpieczenia równa kwocie zadłużenia – ubezpieczenie jest tak skonstruowane, aby w każdym momencie zabezpieczało aktualną kwotę kredytu, czyli gdy Ty spłacasz kredyt maleje zadłużenie, a wraz z nim maleje też suma ubezpieczenia
 • Malejąca składka – składka maleje wraz ze spłatą kredytu – jest obliczana co miesiąc od aktualnego zadłużenia.
 • Jedna składka dla wszystkich kredytobiorców – za jedną składkę mogą być objęci ubezpieczeniem wszyscy Kredytobiorcy, gdyż jest liczona od kwoty kredytu, a nie za każdą osobę.
 • Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Kredytobiorca kredytu hipotecznego Banku Crédit Agricole do 65 roku życia, który złożył Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową
Co zyskujemy?
 • skorzystanie z ubezpieczenia może spowodować obniżenie oprocentowania kredytu.
Uwaga:
Jak w przypadku każdego ubezpieczenia, również tutaj mamy szereg wyłączeń, które trzeba przeczytać i zrozumieć przed podpisaniem umowy.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Towarzystwo Ubezpieczeń przejmie na siebie spłatę rat kredytu do wysokości 6 000 złotych za jedną ratę przez maksymalny okres 12 miesięcy, podczas których Ubezpieczony ma status bezrobotnego.
Dodatkowo ubezpieczenie zostało rozszerzone o opcję, która zapewnia Kredytobiorcy zwrot kosztów za comiesięczne rachunki (czynsz, prąd, gaz, CO, wodno – kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci) związane z nieruchomością, do wysokości 500 złotych miesięcznie przez maksymalny okres 12 miesięcy.
Co zyskujemy?
 • komfort w przypadku utraty pracy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas poszukiwania nowej pracy
 • przeznaczone dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie kontraktu menadżerskiego, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą
 • zapewnia utrzymanie dotychczasowej stopy życia w przypadku utraty pracy
 • gwarantuje terminowość spłaty kredytu
 • za jedną składkę mogą się ubezpieczyć wszyscy Kredytobiorcy (składka jest liczona od kwoty kredytu a nie za każdą osobę)
Uwaga:
Ubezpieczenie zaczyna działać po upływie 3-miesięcznej karencji. Zawiera ono oczywiście wiele wykluczeń (m.in. dotyczących umów na czas określony), które trzeba dokładnie przestudiować przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy.

„W przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody na podstawie stosunkupracy – utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku
pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym, lub wskutek porozumieniazawartego przez pracodawcę i Ubezpieczonego z przyczyn niedotyczącychpracownika (rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczynekonomicznych leżących po stronie pracodawcy) w rozumieniu właściwychpowszechnie obowiązujących przepisów prawa w wyniku którego Ubezpieczonyzyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dlabezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, z zastrzeżeniemwyłączeń odpowiedzialności wymienionych w WU.”

Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieruchomości (mieszkanie, dom, dom w budowie) wraz z ich stałymi elementami (takimi jak szafy wnękowe, zabudowa kuchni, armatura sanitarna, tynki ozdobne, antresole, kominki, schody itp.) i obiektami małej architektury (komórki, ogrodzenia, bramy, altany, tarasy, itp.).
Zakres ochrony obowiązuje przede wszystkim: pożar, zalania, obsunięcia ziemi, pęknięcia rur, uderzenie pioruna. Pełny zakres ubezpieczenia znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Koszt ubezpieczenia nieruchomości jest stały i wynosi 0,0078% wartości nieruchomości na miesiąc.
Pozostałe szczegóły ubezpieczenia:
 • możliwość zawarcia kompleksowego ubezpieczenia zarówno nieruchomości jak i ruchomości domowych
 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • możliwość modyfikacji zakresu od fazy budowy aż do zamieszkania (np. dom w budowie)

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu dla Banku w okresie przejściowym, czyli do czasu ustanowienia hipoteki.
Koszt ubezpieczenia pomostowego to 0,07% aktualnej wartości zadłużenia na miesiąc.

Wniosek kredytowy w Credit Agricole

Poprzez poniższy wniosek możecie umówić się na spotkanie z przedstawicielem banku, który wyjaśni wszystkie kwestie i zajmie się wszystkimi formalnościami.

Małym druczkiem

„Promocja „Kredyt mieszkaniowy 3×0” dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A. i obowiązuje od 06.04 do 30.06.2013 r. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie wniosku w tym terminie. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c. Przy składaniu wniosku o kredyt prosimy o udokumentowanie dochodu. Szczegółowe informacje oraz Regulamin promocji znajdują się w placówkach Banku i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu mieszkaniowego udzielonego w promocji „Kredyt mieszkaniowy 3×0” w połączeniu z ofertą specjalną „Pakiet Życie” wynosi 5,76%, dane wyliczone na dzień 15.03.2013 r. RRSO obliczone przy założeniach: kwota kredytu – 170 000 zł zaciągniętego na okres 30 lat, LTV – 80%, oprocentowanie kredytu – 5,05% będące sumą stopy bazowej (stopa zmienna) obowiązującej w Banku (3,75%) i marży Banku (1,30%). Całkowity koszt kredytu wynosi 178 872 zł przy uwzględnieniu kosztów: ubezpieczenia na życie na okres 360 m-cy – 11 400 zł, ubezpieczenia nieruchomości na okres 360 m-cy – 5 969 zł, ubezpieczenia pomostowego na okres 6 m-cy – 713 zł, wpisu hipoteki z podatkiem – 219 zł, prowizji od udzielenia kredytu – 0%, opłaty za wycenę nieruchomości – 0 zł, prowizji za wcześniejszą spłatę – 0%. „

Podsumowanie

Obecna oferta Credit Agricole 3×0 jest jedną z lepszych propozycji kredytu hipotecznego. Rzecz jasna, osiągnięcie najniższej marży graniczy niemal z cudem. Bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie marży w wysokości ok. 1,15%. Niższa marża w Credit Agricole obarczona jest wieloma wymogami, które czasem są naprawdę ciężkie do spełnienia i kosztowne.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji kredytowej warto przejrzeć ofertę kilku banków i ostatecznie wystąpić z wnioskami kredytowymi do 2-3 banków z najlepszą ofertą. Pozytywna decyzja kredytowa kilku banków zawsze daje nam możliwość negocjacji czy po prostu wyboru tej najlepszej dla nas. Osoby, które nie mają na to czasu mogą rzecz jasna skorzystać z oferty pośredników kredytowych.
Warto powiedzieć jeszcze słów kilka na temat ubezpieczeń. Tak naprawdę mają one ubezpieczyć bank a nie nas na wypadek zdarzeń losowych. Osobiście uważam jednak, że trzeba się w jakiś sposób zabezpieczyć na wypadek śmierci czy trwałego kalectwa. Jeżeli ubezpieczenia podstawione przez bank przynoszą wymierną korzyść i ich koszt nie odbiega od standardów rynkowych, warto do nich przystąpić.
Wcześniej oczywiście trzeba się dobrze zastanowić czy przypadkiem nie posiadamy już ubezpieczenia, które w razie wypadku pokryje koszt równy temu, które proponuje nam bank.
Więcej:

Darek

29 Comments

 1. Bardzo dobry artykuł, osobiście czekam na ocenę który obecnie bank da najlepsze (wyjściowe) warunki na kredy t hipoteczny 😉

  • Dzięki. Temat niestety nie jest prosty. W większości wypadków wymaga wizyty u doradcy kredytowego w danym banku.

   Dodatkowo w każdym banku jest wiele wykluczeń i dodatkowych warunków.

   Dlatego też szeroki przegląd najlepszych ofert zajmie trochę czasu.

 2. Gdybym zarabiała 7 tyś ; na miesiąc to wolałabym poczekać i za własną kase kupic mieszkanie ===progi WYSOKIE

  • Owszem można zawsze wynajmować mieszkanie i płacić komuś raty kredytu a w tym czasie próbować odłożyć na własne "M".

   Druga opcja to to wzięcie kredytu i cieszenia się z "własnego" mieszkania już teraz.

   Są dwa podejścia i przed podjęciem ostatecznej decyzji warto się zastanowić i dokładnie wszystko przeliczyć.

   Już pracuję nad wpisem, który może pomóc w podjęciu decyzji.

 3. wpływy z tytułu uzyskiwanego wynagrodzenia (min. 5 tys. zł w przypadku jednego kredytobiorcy lub 7 tys. zł w przypadku kilku kredytobior ==== KTO TYLE ZARABIA ????????

  • Tak, kwota jest duża. Bank w ten sposób zabezpiecza się, gdyż ponosi niższe ryzyko. W zamian daje lepsze warunki kredytu.

   Zauważ, że kredytobiorców może być więcej – np. mogą to być rodzice.

  • Czy można uzyskać obniżenie marży z 1,3% na niższą nie posiadając wpływów rzędu 5 tyś. a kupując jakieś dodatkowe produkty jak np. konto oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne? Czy ktoś to przerabiał? Jakiego rzędu są to obniżki?

 4. JA WŁASNIE JESTEM W TRAKCIE ZAŁATWIANIA FORMALNOSCI DOTYCZACE KREDYTU MIESZKANIOWEGO KWOTA NIERUCHOMOSCI 224 TYS ZŁ WPŁATA 40 TYS ZOBACZYMY CO Z TEGO WYJDZIE DAM ZNAC JAKI BEDZIE FINAŁ TEJ PRZYGODY,POZDR

 5. eh najbardziej żenujące w CA jest składanie wniosku,zdecydowalismy się składać wniosek już odbyła s)ię rozmowa z doradcą (wiemy co i jak,dostaliśmy druczki etc,
  z powodu czasu/pracy zależy nam aby złożyć w w pon.takowy wniosek,zgłaszam to do CA( aby była osoba tam która ewentualnie pomoże niektóre okienka w wniosku wypełnić oraz aby mogli przyjąc taki wniosek),a oni mi odp że mam się podstosowac do doradcy i przyjechać w śr bo wtedy dopiero on będzie….paranoja!Zamiast zabiegąc o klienta podstosowywać się to same kłody że sie odechciewa wogóle udac do samego banku…
  Dod że kwota kredytu 216 tysi…(80%ltv).

  • Sam mam podobne zdanie, ostatnio chodząc trochę po bankach w sprawie kredytu albo nie ma doradcy (który być powinien na stanowisku i inni pracownicy nie wiedzą, czemu go nie ma) albo każą przyjść wtedy a wtedy.

   W ogóle nie widzę, chęci zabiegania o klienta.

 6. Aha, alternatywą może być kredyt hipoteczny w PKO BP. Jak na razie jest u mnie na drugim miejscu. Może jutro uda mi się dokończyć wpis na temat tego banku.

 7. Witam, czy ktoś składał wniosek do CA w czasie obowiązywania już promocji, interesuje mnie czas oczekiwania na decyzję? Ja czekam już ponad dwa tygodnie, doradca na początku informował o max dwóch tygodniach, po złożeniu wniosku w banku nagle nabrał wody w usta i niechętnie udziela informacji o weryfikacji wniosku?

  • Wygląda na to, że kampania przyniosła pozytywny efekt i w banku nie wyrabiają się w terminowym obsługiwaniem wniosków.

   Ciekawostką jest, że u pośredniaków zupełnie odrzucają ofertę Credit Agricole ze względu na wysokie koszty ubezpieczeń dodatkowych.

   Oferta jest w miarę dobra dla osób, które pragną się ubezpieczyć, dla pozostałych niekoniecznie.

 8. Ja po ponad miesiącu oczekiwania (od momentu złożenia kompletnego wniosku) i zapewnieniach, że wszystkie weryfikacje przeszliśmy pozytywnie, dowiedziałem się, że dostajemy odmowę bo analitykom działka się nie podoba ze względu na stojący na niej słup i jakość drogi dojazdowej. Dla mnie jest to wskazówka, że dzięki promocji mają duuużo wniosków i mocno wybierają (patrz – wybrzydzają) klientów z którymi podpiszą umowę. Do tego dorzućmy wysokie wymagania odnośnie przychodów i wychodzi na to, że oferta CA jest tylko dla "elyty" czy też innych "wybrańców".

  • Wygląda na to, że masz rację.
   Dlatego zawsze warto złożyć wniosek do kilku banków.

   Wcale nie jest powiedziane, że oferta Credit Agricole jest najlepsza.

   Już niebawem kolejne oferty na blogu.

  • Zwiodła nas właśnie atrakcyjność oferty Marża 1,15 3×0 i warunki z pakietu szafir ale bez konieczności zakładania konta oszczędnościowego czy funduszy. Żaden inny bank nie oferował czegoś podobnego Marża zazwyczaj oscylowała koło 1,4. Powiedzieliśmy sobie więc że tylko ten bank Szczególnie po zapewnieniach, że nie powinno być problemów Nie popełniajcie tego samego błędu

 9. Ja również złożyłam wniosek w CA i jestem bardzo zadowolona, nie mam dochodów rzędu 5tyś a warunki mam super. Doradczyni u której składałam wniosek zawsze miała dla mnie czas i bardzo mi pomogła w załatwieniu wszystkich dokumentów POLECAM

  • A co to znaczy super warunki? Jaka prowizja, marża i inne opłaty typu ubezpieczenia. Jaki RRSO?

   Brzmi trochę jak słaby marketing.

 10. Witam
  Ja czekalem na decyzje 38 dni (mialo byc max dwa tygodnie) dostalem odmowe choc zdolnosc i reszta bylo ok. Mysle ze nazbierali duzo wnioskow i zbieraja tylko wisienki z tortu lub ze kadra ktora pracuje w tym banku potrafi udzielac kredyty tylko na telewizory lub telefony.

  • To jest bardzo prawdopodobne. Na przyszłość będę ostrzegał przed tego typu ofertami.

   Pytanie czy zlozyliscie wnioski w kilku bankach i czy rzeczywiście oferta Credit Agricole była najlepsza? Czytaj m.in. koszt ubezpieczenia.

 11. Witam,
  Czekam cały czas na rozpatrzenie mojego wniosku – to już niedługo będą 2 miesiące od momentu złożenia wszystkich dokumentów.
  Niestety popełniłem błąd i złożyłem tylko w Credit Agricole a teraz widzę że mam do czynienia z przedszkolakami a nie poważną instytucją.

  Nie polecam,
  Marcin

 12. Po oczekiwaniu uwaga ponad 3 m-c !!! jest decyzja pozytywna. Gdyby nie to, że zaproponowali najlepszą ofertę, dałabym spokój.

  • Osobiście nie wyobrażam sobie tak długiego oczekiwania.

   Zresztą nie znam przypadku umowy przedwstępnej z tak długim okresem płatności.

 13. Super opis, wszystko pięknie, tylko nikt nie napisał w promocji jak długo się czeka na rozptrzenie wniosku.
  w moim przypadku za tydzień miną 3 MIESIĄCE od złożenia wniosku i wCIĄŻ NIE MAM UMOwY KREDYTOwEJ. wtępna decyzja pozytywna była po miesiącu, po kolejnych 2ch decyzja ostateczna ale z zstrzeżeniem spełnienia kolejnych warunków dostarczenia kolejnych "pierduł" bo inaczej nie można nazwać wymogu dostrczenia z ZUS zświadczenia o wypłaceniu składek jeżeli pracodwca zatrudnia powyżej 20 osób. Oczywiście ZUS tego nie wystawia tylko pracodawca, po uświadomieniu o tym fakcie analityka z banku okazało się, że wszystko jest jednak OK i nie trzeba zaświadczenia.
  Umowy jak nie było tak nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, bo w ich obiecywane terminy już nie wieżę.
  Czekam trzeci miesiąc!!!!! skandal, sprzedający już dawno mógł by zrezygnować a mi przepadłby spory zadatek!!! TAKIE PROMOCJE MAJA NIESTETY TAKI EFEKT!!!!!

  • Dlatego przy każdym wpisie piszę, żeby składać wniosek do 2-3 banków.
   Nigdy nie można uzależnić się od jednego, bo prowadzi to właśnie do takich rezultatów.

  • Reklamowany kredyt i od razu widzę więcej wyświetleń :)

   Postaram się na dniach ponownie przedstawić ofertę banku Credit Agricole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *